NAPIŠTE ŘEDITELI

REFORMA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Dne 31. července 2023 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) diskuzní setkání, během kterého představilo připravované reformy vyhlášky týkající se rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech. Tyto úpravy vycházejí z odborné analýzy provedené Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a mají za cíl eliminovat nespravedlivé rozdíly a podnítit k energeticky úspornému chování. Nová pravidla budou rovněž brát v úvahu energetickou náročnost budovy.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, prohlásil: "Současný způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v centrálně vytápěných domech nemotivuje k šetření. To jsme se rozhodli změnit. Nová pravidla pro rozúčtování povedou k férovějšímu nastavení plateb a podpoří snahy k úsporám."

Za účelem vytvoření spravedlivějšího systému, který by lépe odrážel ekonomický aspekt dodávek tepla, MMR spolupracovalo s ČVUT. Univerzita provedla detailní studii modelující různá chování odběratelů, umístění bytů v rámci domu a nastavení parametrů pro základní a spotřební složku vyúčtování. Na základě nezávislé analýzy MMR vypracovalo návrhy změn ve vyhlášce.

Do nových pravidel bude zahrnuta také dosud opomíjená energetická náročnost budovy. Energeticky úsporné budovy budou mít v novém systému nejvýhodnější vyúčtování, díky menší ztrátě tepla z budovy. To má potenciál motivovat k provádění izolace budov a modernizaci vytápěcích systémů, což reflektuje celoevropský trend směrem k digitalizaci.

Navrhovaná úprava zahrnuje změnu poměru mezi základní a spotřební složkou nákladů a také dolního limitu pro samostatnou spotřební složku. Nově bude poměr základní složky vázán na Energetický průkaz budovy. Namísto stávajícího rozpětí, kde základní složka nákladů na vytápění tvoří 30 až 50 procent, budou mít bytová družstva a vlastníci bytů možnost vybrat ze tří variant v závislosti na energetické náročnosti budovy. Základní složka může činit 40, 50 nebo 60 procent, s možností úpravy o 10 % od dodavatele služeb, tedy správce nemovitosti, družstva nebo společenství.

Další zásadní změnou a stimulem k úsporám je snížení dolního limitu pro výpočet spotřební složky ze současných -20 % na nových -30 %. To představuje snížení o 10 % a má výrazný dopad zejména na ty, kteří se chovají energeticky úsporně, což je cílem MMR. Naopak horní limit spotřební složky zůstává beze změny, jelikož jeho další snížení by mohlo nepříznivě postihnout obyvatele bytů, kteří v nich tráví většinu času, jako jsou rodiče s malými dětmi, lidé se zdravotním postižením nebo senioři.

Platnost nových pravidel pro rozúčtování nákladů na vytápění začne od 1. ledna příštího roku. Pro období do 31. prosince letošního roku zůstanou náklady na vytápění účtovány dle dosavadních pravidel.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT