NAPIŠTE ŘEDITELI

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Realitní kancelář NEXT REALITY, tedy síť vlastních a licencovaných „partnerských“ poboček (dále jen „společnost“) usiluje o poskytování služeb v oblasti realit kvalitně, ke spokojenosti klientů a v souladu s etickým kodexem společnosti.

Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž společnost poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy.

Shledá-li klient služby poskytované mu realitní kanceláři za nevyhovující, nebude-li spokojen s postupem či jednáním zástupce realitní kanceláře, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u vedení společnosti.

Reklamaci může klient uplatnit prostřednictví sekce „napište řediteli“, nebo písemnou formou doručenou doporučeně do sídla společnosti k rukám vedení společnosti. Nezbytnou součástí reklamace je označení obchodního případu a jeho přesný popis, včetně skutečnosti, k níž má klient výhrady a dále aktuální kontaktní údaje klienta.

Takto uplatněná reklamace bude společností posouzena bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jejího doručení. Doba posouzení je důležitá pro vyžádání veškerých relevantních podkladů a případných vyjádření dotčených osob. V případě potřeby může společnost klienta vyzvat k doplnění reklamace, aby ji bylo možné projednat.

O stanovisku společnosti k uplatněné reklamace bude klient bezprostředně po jejím posouzení vyrozuměn.

Bude-li reklamace uznána oprávněnou zcela nebo zčásti, bude součástí vyrozumění dle předcházejícího odstavce informace o opatřeních přijatých ke sjednání nápravy.

Oprávněně uplatněné reklamace budou následně zohledněny v činnosti společnosti a jejích zástupců, společnost bude usilovat o přijetí opatření, která by opakování reklamovaných jevů předešla, nebo je omezila.

Společnost zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016 / 679  (GDPR)  a  Zákona 110 / 2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění.

Tento reklamační řád je závazný pro celou pobočkovou síť společnosti.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. Tento reklamační řád může být měněn pouze rozhodnutím vedením společnosti, změna je účinná od okamžiku uveřejnění nového reklamačního řádu na webových stránkách.