NAPIŠTE ŘEDITELI
AUKCE NEMOVITOSTÍ
Sešlo se vám více zájemců o koupi?
Nejste si jisti výší prodejní ceny?
Máte zájem získat za svoji nemovitost nejvyšší možnou cenu?

V TOM PŘÍPADĚ JE PRÁVĚ PRO VÁS URČENA SLUŽBA AUKCE, KTERÁ JE ALTERNATIVOU KE KLASICKÉMU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI. 

Transparentnost celého procesu zajišťuje právní oddělení NEXT REALITY. Podmínky aukce vypracovala advokátní kancelář Mgr. Jiřího Trunečky ČAK 09757.

Pravidla aukce NEXT REALITY k výběru uchazeče o koupi nemovitosti:

 1. Společnost NEXT REALITY GROUP a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 583/11, PSČ: 120 00, IČ: 24671614 nebo její licencovaná partnerská kancelář NEXT REALITY (dále jen jako „NEXT REALITY“) je pověřena zprostředkováním prodeje nemovitých věcí popsaných níže v odst. 2.1. Současně je jejich vlastníkem (prodávajícím) pověřena k výběru kupujícího formou výběrového řízení konaného dle těchto podmínek (dále jen jako „aukce“).
 2. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) stanoví podmínky účasti v aukci, jejího průběhu, výběru nejvhodnější nabídky a následná práva a povinnosti směřující k uzavření kupní smlouvy.
 3. Aukcí se rozumí předložení závazné nabídky uchazečem o koupi předmětné nemovitosti, její následné posouzení a výběr nejvhodnější nabídky v souladu s těmito pravidly.
 4. Společnost NEXT REALITY vyzve k předložení závazné nabídky osoby, o jejichž zájmu o možnou koupi předmětné nemovitosti bude ze své realitní činnosti informována. Závaznou nabídku mohou předložit i další (nevyzvané) osoby, pokud splní všechny ostatní podmínky.
  Součástí výzvy k předložení závazné nabídky budou
  a. Tato pravidla v jejich plném znění
  b. Vzor smlouvy o rezervaci
  c. Formulář závazné nabídky
 5. Informace týkající se předmětné nemovitosti a případně podmínek aukce poskytne společnost NEXT REALITY na e-mailové adrese aukce@nextreality.cz. Poskytovány nebudou informace týkající se ceny či hodnoty předmětné nemovitosti.
 6. Uchazeč o koupi předmětné nemovitosti, který se chce zúčastnit aukce, je povinen ve stanovené lhůtě předložit společnosti NEXT REALITY stanovenou formou zcela vyplněný formulář závazné nabídky.
 7. K předloženým nabídkám, které nebudou odpovídat těmto pravidlům (zejména pokud budou předloženy jinou formou, nikoliv na formuláři závazné nabídky, pozdě, neúplně vyplněné nebo bez ověřeného podpisu) nebude přihlíženo a tyto budou z aukce vyloučeny. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku, tu po předložení není oprávněn měnit.
 8. Uchazeč o koupi předložením závazné nabídky kromě cenové nabídky a dalších informací vyžádaných prodávajícím prohlásí, že se seznámil s obsahem těchto pravidel, návrhem smlouvy o rezervaci a že má vážný zájem o koupi předmětné nemovitosti. Pro případ, že jím předložená nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, přijme podpisem závazné nabídky závazek uzavřít se společností NEXT REALITY smlouvu o rezervaci, kterou bude předmětná nemovitost rezervována pro takového uchazeče a bude mu umožněno uzavření kupní smlouvy.


Hodnotící kritéria budou pro konkrétní případ stanovena dle dohody s majitelem. V případě dotazů kontaktujte některou z našich poboček.